Cơ quan có thẩm quyền thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia?

Ngày hỏi:06/04/2022

Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia? Em đang công tác trong ngành khí tượng thủy văn và đang tìm hiểu về vấn đề để thi tuyển nội bộ, anh chị có thể tư vấn giúp em việc thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thuộc thẩm quyền của ai không ạ? Đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thì thẩm quyền sẽ thuộc về ai? Em cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia?

Tại Khoản 1 Điều 14 Luật Khí tượng thủy văn 2015 có quy định về việc thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia như sau:

1. Thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia:

a) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trạm chưa có trong quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Căn cứ theo quy định hiện hành thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thì thẩm quyền thành lập sẽ thuộc về ai?

Tại Khoản 2 Điều 14 Luật Khí tượng thủy văn 2015 có quy định về thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng như sau:

2. Thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của bộ, ngành, địa phương;

b) Tổ chức, cá nhân tự quyết định thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo nhu cầu riêng;

c) Người có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân quy định tại điểm a, điểm b khoản này có trách nhiệm thông báo việc thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn cấp tỉnh nơi đặt trạm.

Như vậy, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tùy vào các điều kiện được pháp luật quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.