Thành phần, quy cách hồ sơ và thời gian nghiệm thu công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi

Ngày hỏi:30/03/2022

Thành phần, quy cách hồ sơ, thời gian nghiệm thu công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thành phần và quy cách hồ sơ nghiệm thu công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư 42/2021/TT-BGTVT thành phần và quy cách hồ sơ nghiệm thu công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi như sau:

a) Bàn giao mặt bằng thực hiện (bao gồm cả các nội dung khác liên quan đến công việc thực hiện điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi (nếu có)). Kết quả bàn giao mặt bằng được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kiểm tra, nghiệm thu công tác triển khai phương tiện, thiết bị, nhân sự. Kết quả nghiệm thu công tác triển khai phương tiện, thiết bị, nhân lực được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Nghiệm thu công việc (nội bộ nhà thầu). Kết quả nghiệm thu công việc được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Nghiệm thu tháng. Kết quả nghiệm thu tháng được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XV, XVI ban hành kèm theo Thông tư này.

đ) Nghiệm thu quý là tổng hợp kết quả nghiệm thu các tháng trong quý. Kết quả nghiệm thu quý được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XVII, XVIII ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Nghiệm thu hoàn thành là tổng hợp kết quả nghiệm thu các tháng hoặc các quý trong năm. Kết quả nghiệm thu hoàn thành được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX, XX ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời gian nghiệm thu công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi

Căn cứ Khoản 4 Điều Thông tư này thời gian nghiệm thu công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi như sau:

Theo từng giai đoạn và ngay sau khi kết thúc thời gian thực hiện điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.