Công tác thông báo của cơ quan điều tra với việc bán phá giá và phương pháp tính toán biên độ bán phá giá được quy định thế nào?

Ngày hỏi:29/03/2022

Công tác thông báo của cơ quan điều tra với việc bán phá giá và trợ cấp và phương pháp tính toán biên độ bán phá giá được quy định thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công tác thông báo của cơ quan điều tra với việc bán phá giá và trợ cấp

Căn cứ theo Khoản 2, Khoản 6 Điều 3 Thông tư 07/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 08/5/2022) giải thích như sau:

- Nước Thành viên là các nước thành viên của Hiệp định RCEP

- Cơ quan điều tra là Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương.

Theo Điều 4 Thông tư 07/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 08/5/2022) quy định về việc thông báo của cơ quan điều tra với việc bán phá giá và trợ cấp như sau:

- Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo trước ít nhất 07 ngày cho bên liên quan về kế hoạch và nội dung điều tra tại chỗ để xác minh các thông tin do bên liên quan cung cấp với điều kiện việc thông báo không ảnh hưởng tới thời hạn điều tra vụ việc theo quy định.

- Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước Thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá ít nhất 07 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

- Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước Thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp ít nhất 20 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp. Khi có yêu cầu từ Chính phủ nước Thành viên liên quan, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ cung cấp bản không bảo mật Hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp.

Phương pháp tính toán biên độ bán phá giá

Bên cạnh đó, tại Điều 5 Thông tư 07/2022/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 08/5/2022) quy định về phương pháp tính toán biên độ bán phá giá như sau:

Khi tính toán biên độ bán phá giá theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, Cơ quan điều tra phải tính gộp tất cả các biên độ riêng lẻ, dù có kết quả dương hay âm, vào biên độ chung của mỗi nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài. Quy định này không hạn chế quyền của Cơ quan điều tra trong việc tính toán biên độ bán phá giá theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin