Hiệu trưởng yêu cầu làm Tổng phụ trách khi chưa được đào tạo thì có hợp lý?

Ngày hỏi:22/03/2022

Hiệu trưởng yêu cầu làm Tổng phụ trách khi chưa được đào tạo thì có hợp lý hay không? Cho tôi hỏi tôi là giáo viên, nay tôi được hiện trưởng yêu cầu làm tổng phụ trách. Với một giáo viên chưa được đào tạo về việc làm tổng phụ trách thì yêu cầu của hiệu trưởng có hợp lý hay không? Mong anh chị có thể giúp đỡ

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hiệu trưởng yêu cầu làm Tổng phụ trách khi chưa được đào tạo thì có hợp lý hay không?

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có quy định như sau:

Điều 2. Tiêu chuẩn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

1. Giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

b) Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

Như vậy, trong trường hợp trên việc hiệu trưởng yêu cầu bạn làm Tổng phụ trách khi chưa được đào tạo là quyết định chưa hợp lý.

Hiệu trưởng có được tự mình quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách?

Tại Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có quy định như sau:

Điều 4. Cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

1. Hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường về việc chọn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

2. Hiệu trưởng ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của nhà trường sau khi có ý kiến thống nhất của phòng giáo dục và đào tạo hoặc sở giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý trực tiếp nhà trường) và Hội đồng Đội cùng cấp.

Theo đó, Hiệu trưởng không được tự mình quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách, việc này cần có sự thống nhất với Hội đồng trường về việc chọn giáo viên làm và phải có ý kiến thống nhất của phòng giáo dục và đào tạo hoặc sở giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý trực tiếp nhà trường) và Hội đồng Đội cùng cấp thì hiệu trưởng mới được ra quyết định cử giáo viên làm tổng phụ trách.

Thời hạn giáo viên được làm Tổng phụ trách là bao lâu?

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có quy định như sau:

Điều 5. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội

1. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

2. Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

3. Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Như vậy, giáo viên được cử làm công tác Tổng phụ trách trong vòng 05 năm. Tuy nhiên thời gian này có thể được kéo dài nếu như giáo viên còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm hoặc có thể bị rút ngắn nếu thôi không làm Tổng phụ trách trước thời hạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.