Tổ chức thực hiện tư vấn có phải báo cáo kết quả hoạt động tư vấn pháp luật với Công đoàn của mình hay không?

Ngày hỏi:21/03/2022

Tổ chức thực hiện tư vấn có phải báo cáo kết quả hoạt động tư vấn pháp luật với Công đoàn của mình không? Quyền và trách nhiệm của Tổng Liên đoàn trong hoạt động tư vấn pháp luật? Tôi là thành viên của tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật trong công đoàn, liệu có thể thực hiện báo cáo kết quả hoạt động tư vấn trễ được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức thực hiện tư vấn có phải báo cáo kết quả hoạt động tư vấn pháp luật với Công đoàn của mình không?

Căn cứ Điều 21 Quyết định 655/QĐ-TLĐ năm 2014 quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức thực hiện tư vấn như sau:

1. Quyền hạn:

a) Được đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đối tượng tư vấn;

b) Được kiến nghị hoặc đề xuất với công đoàn cấp có thẩm quyền kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động.

c) Được tiếp nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

2. Trách nhiệm:

a) Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng Liên đoàn và các quy định của cấp công đoàn ra quyết định thành lập.

b) Chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật và trước Công đoàn cấp ra quyết định thành lập.

c) Chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn pháp luật của cán bộ tư vấn do mình quản lý.

d) Định kỳ 6 tháng, báo cáo cơ quan Công đoàn cấp mình về kết quả hoạt động tư vấn pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì tổ chức thực hiện tư vấn có trách nhiệm phải báo cáo kết quả hoạt động tư vấn pháp luật với Công đoàn của mình định kỳ 6 tháng.

Quyền và trách nhiệm của Tổng Liên đoàn trong hoạt động tư vấn pháp luật?

Căn cứ Điều 22 Quyết định 655/QĐ-TLĐ năm 2014 quy định về quyền và trách nhiệm của Tổng Liên đoàn như sau:

1. Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Công đoàn;

2. Xây dựng và thực hiện quy chế khuyến khích, hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và sự nghiệp tư vấn pháp luật trong hệ thống công đoàn.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn cho cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn;

4. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động tư vấn pháp luật giữa Tổng Liên đoàn với ngành Tư pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan; chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn.

5. Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp công đoàn về chuyên môn, nghiệp vụ và chiến lược đào tạo cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn.

Trong trường hợp trên, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 Quyết định 655/QĐ-TLĐ năm 2014 thì định kỳ 6 tháng, tổ chức thực hiện tư vấn có trách nhiệm phải báo cáo kết quả hoạt động tư vấn pháp luật với Công đoàn của mình. Pháp luật không quy định về chế tài áp dụng khi thực hiện báo cáo kết quả hoạt động tư vấn trễ, việc báo cáo trễ có thể bị xử phạt theo nội quy, quy định của Công đoàn nơi bạn làm việc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.