Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thể từ chối người nước ngoài tại địa điểm kinh doanh hay không?

Ngày hỏi:17/03/2022

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thể từ chối người nước ngoài tại địa điểm kinh doanh không? Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? Ông A là người nước ngoài tham gia chơi trò chơi tại một địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng bị từ chối do ông A không mang theo hộ chiếu có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thể từ chối người nước ngoài tại địa điểm kinh doanh không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về quyền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có quyền:

- Tổ chức kinh doanh các chủng loại, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này;

- Từ chối bất kỳ cá nhân không thuộc đối tượng được phép ra, vào, chơi tại Điểm kinh doanh;

- Yêu cầu rời khỏi Điểm kinh doanh bất kỳ đối tượng nào vi phạm Thể lệ trò chơi, nội quy, Quy chế quản lý nội bộ mà doanh nghiệp đã công bố;

- Yêu cầu tất cả người chơi xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh;

- Ký hợp đồng thuê quản lý. Việc thuê quản lý và trả phí thuê quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và không được vượt quá mức tối đa theo quy định của Bộ Tài chính.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thể từ chối người nước ngoài nếu họ không xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh thuộc đối tượng được phép ra, vào, chơi tại Điểm kinh doanh.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có nghĩa vụ:

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật có thay đổi phải cập nhật lại các quy trình, quy chế hoạt động nội bộ theo đúng quy định của pháp luật;

- Bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định này;

- Tổ chức các loại hình trò chơi theo đúng Thể lệ trò chơi đã công bố với người chơi;

- Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho người chơi. Thực hiện xác nhận tiền trúng thưởng đúng số thực tế nếu người chơi yêu cầu;

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của người chơi theo đúng Thể lệ trò chơi và quy định của pháp luật;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

- Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Trong trường hợp trên, ông A không mang theo hộ chiếu chứng minh mình thuộc đối tượng được phép ra, vào, chơi tại địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì doanh nghiệp có quyền từ chối ông A và yêu câu ông A rời khỏi địa điểm kinh doanh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin