Các bên tham gia hòa giải không có quyền lựa chọn hòa giải viên, việc lựa chọn hòa giải viên do Tòa án quyết định đúng không?

Ngày hỏi:11/03/2022

Các bên tham gia hòa giải không có quyền lựa chọn hòa giải viên, việc lựa chọn hòa giải viên do Tòa án quyết định? Một bên có thể yêu cầu thay đổi hòa giải viên? Tôi có được mời tham gia hòa giải tại Tòa về tranh chấp lối đi chung, nhưng khi đến tòa thì phát hiện người hòa giải là người quen của bên kia, vậy tôi có được yêu cầu thay đổi người hòa giải không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các bên tham gia hòa giải không có quyền lựa chọn hòa giải viên, việc lựa chọn hòa giải viên do Tòa án quyết định?

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 8 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về quyền của các bên tham gia đối thoại tại Tòa án như sau:

Lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính; trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện thì có thể lựa chọn Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

Như vậy, các bên tham gia hòa giải có quyền lựa chọn hòa giải viên của Tòa án để thực hiện việc hòa giải.

Một bên có thể yêu cầu thay đổi hòa giải viên?

Căn cứ Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 18 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về trường hợp Hòa giải viên phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định hoặc bị thay đổi như sau:

Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại;

Có căn cứ rõ ràng cho rằng Hòa giải viên có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ;

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 18 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hòa giải viên từ chối hòa giải, đối thoại hoặc bị đề nghị thay đổi mà các bên không thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên thì Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại chỉ định Hòa giải viên khác để tiến hành hòa giải, đối thoại và thông báo cho Hòa giải viên, các bên biết.

Trường hợp các bên lựa chọn Hòa giải viên khác thì Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại chỉ định Hòa giải viên theo sự lựa chọn của các bên và thông báo cho Hòa giải viên, các bên biết.

Trường hợp Thẩm phán chỉ định Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp huyện khác thì phải thông báo cho Tòa án đó biết.

Như vậy, khi xét thấy Hòa giải viên thuộc một trong trường hợp trên, thì một bên có thể yêu cầu thay đổi hòa giải viên trong việc hòa giải.

Trong trường hợp trên, bạn có thể yêu cầu Thảm phán phụ trách, hòa giải đối thoại thay đổi Hòa giải viên. Trường hợp các bên không thỏa thuận được lựa chọn Hòa giải viên thì Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại chỉ định Hòa giải viên khác để tiến hành hòa giải, đối thoại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.