Trách nhiệm trong việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ngày hỏi:28/02/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trong thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. tôi cần tìm hiểu quy định mới của pháp luật về vấn đề này. Mong được anh/chị hướng dẫn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

Căn cứ Điều 22 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 10/03/2022) trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động được quy định như sau:

1. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Việc làm và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hằng năm trên địa bàn đáp ứng yêu cầu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Hướng dẫn các đơn vị thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động theo quy định tại Chương II Thông tư này.

c) Xây dựng hệ thống, tổng hợp thông tin thị trường lao động và phổ biến trên Trang/Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Chuyển tải dữ liệu thị trường lao động của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

e) Báo cáo về công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

g) Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động của địa phương.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi quản lý.

b) Báo cáo công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

Căn cứ Điều 23 Thông tư này trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động như sau:

1. Cục Việc làm

a) Hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

b) Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của toàn quốc; duy trì đường truyền internet, lưu trữ dữ liệu trên máy chủ, bảo đảm an toàn bảo mật, hoạt động ổn định của hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

c) Kiểm tra, giám sát việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của các địa phương.

d) Tổng hợp, báo cáo công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

2. Trung tâm thông tin

a) Chủ trì các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tích hợp dữ liệu, tổ chức phân tích, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Phối hợp với Cục Việc làm và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động.

c) Hướng dẫn xây dựng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của toàn quốc.

d) Xây dựng chuẩn kết nối dữ liệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở để kết nối, tích hợp, liên thông dữ liệu thị trường lao động với các hệ thống thông tin liên quan khác.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin