Trách nhiệm của người cung cấp thông tin và người thu thập thông tin trong việc thu thập thông tin thị trường lao động

Ngày hỏi:28/02/2022

Trách nhiệm của người cung cấp thông tin, người thu thập thông tin, Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc thu thập thông tin thị trường lao động được quy định như thế nào theo các quy định mới nhất của pháp luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của người cung cấp thông tin trong việc thu thập thông tin thị trường lao động

Căn cứ Điều 19 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 10/03/2022) trách nhiệm của người cung cấp thông tin trong việc thu thập thông tin thị trường lao động như sau:

1. Người lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình lao động, việc làm kịp thời, đầy đủ cho người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn hoặc cung cấp, cập nhật thông tin vào hệ thống mẫu biểu (dạng số hoặc trên giấy).

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cung cấp, cập nhật vào hệ thống mẫu biểu (dạng số hoặc trên giấy).

Trách nhiệm của người thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động

Căn cứ Điều 20 Thông tư này trách nhiệm của người thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động như sau:

1. Thực hiện đúng, đủ quy trình thu thập thông tin.

2. Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu đã thu thập, cập nhật, báo cáo theo quy định.

Trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc thu thập thông tin thị trường lao động

Căn cứ Điều 21 Thông tư này trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc thu thập thông tin thị trường lao động như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao.

2. Tổ chức thu thập, cập nhật, lưu trữ và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu việc làm trống để kết nối cung - cầu lao động.

3. Báo cáo công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi phụ trách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin