Bắt buộc phải niêm yết công khai tại xã đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất hay không?

Ngày hỏi:24/02/2022

Bắt buộc phải niêm yết công khai tại xã đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất? Ngoài việc thù hồi đất vì quốc phòng, an ninh nhà nước còn thu hồi đất trong trường hợp nào? Bồi thường thu hồi đất theo giá nhà nước hay giá thị trường?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bắt buộc phải niêm yết công khai tại xã đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất?

Cho hỏi theo quy định pháp luật về đất đai thì điều kiện cưỡng chế thu hồi đất phải có quyết định niêm yết công khai trước đó tại xã có đúng không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 71 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

- Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

+ Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Như vậy, theo quy định trên thì điều kiện cưỡng chế thu hồi đất phải có quyết định niêm yết công khai trước đó tại xã.

Ngoài việc thù hồi đất vì quốc phòng, an ninh nhà nước còn thu hồi đất trong trường hợp nào?

Tôi thắc mắc, thông thường nhà nước quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thì nhà nước còn thu hồi đất trong trường hợp nào nữa?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

+ Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

+ Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như vậy, có thể thấy ngoài việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thì còn các trường hợp như: Phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Bồi thường thu hồi đất theo giá nhà nước hay giá thị trường?

Cho mình hỏi nếu bị thu hồi đất thì nhà mình được bồi thường giá theo giá thị trường hay giá nhà nước quy định, xin cảm ơn.

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 thì:

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 114 Luật này cũng quy định về việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp, trường hợp gia đình bạn bị thu hồi đất thì việc bồi thường sẽ căn cứ theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm ra quyết định thu hồi đất. Như vậy, đất bị thu hồi sẽ được đền bù theo giá Nhà nước chứ không phải giá thị trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.