Có giới hạn số lượng thành lập Văn phòng công chứng tại Quận/ huyện?

Ngày hỏi:14/02/2022

Cho hỏi, Luật có  giới hạn số lượng thành lập Văn phòng công chứng tại Quận/ huyện không? Nguyên tắc thành lập Văn phòng công chứng? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có giới hạn số lượng thành lập Văn phòng công chứng tại Quận/ huyện?

Tại Khoản 1 Điều 20 Luật Công chứng 2014, có quy định về thành lập Phòng công chứng, như sau:

Điều 20. Thành lập Phòng công chứng

- Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ sự cần thiết thành lập Phòng công chứng, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của Phòng công chứng trong ba số liên tiếp về các nội dung sau đây:

+ Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng;

+ Số, ngày, tháng, năm ra quyết định thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Phòng công chứng.

- Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng thì Sở Tư pháp phải đăng báo những nội dung thay đổi đó theo quy định tại khoản 2 Điều này.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì luật không quy định cụ thể số lượng văn phòng công chứng được thành lập tại một Quận/ Huyện. Mà tùy thuộc vào nhu cầu công chứng của địa phương đó.

Nguyên tắc thành lập Văn phòng công chứng 

Tại Điều 18 Luật Công chứng 2014, có quy định về thành lập Phòng công chứng sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 2Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, như sau:

- Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật này.

- Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật này.

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Trân trọng.Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin