Trường hợp nhà nước thu hồi đất nhà tình thương có được bồi thường hay không?

Ngày hỏi:12/02/2022

Trường hợp nhà nước thu hồi đất nhà tình thương có được bồi thường không? Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất? Thu hồi đất thì có phải bồi thường bằng đất không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp nhà nước thu hồi đất nhà tình thương có được bồi thường không?

Chào Ban biên tập, em đọc qua luật thì có nội dung: Đất không được bồi thường khi thu hồi nếu không thu tiền sử dụng đất. Vậy cho em hỏi là nhà tình thương, tình nghĩa không thu tiền sử dụng đất thì khi nhà nước thu hồi có được bồi thường không? Em xin cảm ơn.

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013 có quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường.

Bên cạnh đó Khoản 1 Điều 75 Luật này cũng có quy định:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Như vậy nếu nhà tình nghĩa, nhà tình thương không thu tiền sử dụng đất nhưng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở. Ngược lại, thì sẽ không được bồi thường.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất?

Quy định pháp luật đất đai điều chỉnh về vấn đề cưỡng chế thu hồi đất. Như vậy, thì thủ tục, trình tự việc cưỡng chế này như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Trên đây là trình tự, thủ tục việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thu hồi đất thì có phải bồi thường bằng đất không?

Tôi được nhà nước giao đất năm 2015 cho đến nay, và tháng qua nhà nước quyết định thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế, để làm thủy lợi. Tôi cũng đã đồng ý, nhưng tôi muốn được bồi thường bằng mảnh đất khác, tuy nhiên phía cơ quan không đồng ý với lý do là không có đất phù hợp để giao và đã bồi thường bằng tiền cho tôi. Như vậy, cơ quan nhà nước làm vậy có đúng không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy khi nhà nước thu hồi nếu không có đất để giao thì bồi thường bằng tiền, đồng nghĩa với hành vi trên là hoàn toàn đúng với quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.