Thiệt hại vật nuôi thủy sản trong khi thu hồi đất, nhà nước sẽ không phải bồi thường?

Ngày hỏi:07/02/2022

Thiệt hại vật nuôi là thủy sản trong khi thu hồi đất, nhà nước không phải bồi thường? Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường đất? Có được bồi thường chi phí đầu tư khi thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích xã?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thiệt hại vật nuôi trong khi thu hồi đất, nhà nước không phải bồi thường?

Căn cứ Khoản 2 Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy, tùy vào việc thu hoạch cụ thể mà vào thời điểm nào để có căn cứ bồi thường cụ thể , ví dụ: Tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; Tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm hay trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường đất?

Căn cứ Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Như vậy, pháp luật đặt ra quy định khi bồi thường nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Do đó, việc bồi thường đất cho người bị thu hồi không phải là quy định bắt buộc.

Có được bồi thường chi phí đầu tư khi thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích xã?

Căn cứ Khoản 1d Điều 76 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Như vậy, đối với trường hợp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích xã thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.