Kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo BHXH? Trách nhiệm thi hành quy chế quy định thế nào?

Ngày hỏi:27/01/2022

Kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo BHXH? Trách nhiệm thi hành quy chế quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo BHXH

Căn cứ Điều 30 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm Quyết định 88/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo BHXH như sau:

1. Thực hiện theo chế độ Báo cáo định kỳ hàng quý và hàng năm, cụ thể như sau:

a) Báo cáo quý

- BHXH huyện gửi báo cáo BHXH tỉnh chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo;

- BHXH tỉnh và đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam gửi báo cáo BHXH Việt Nam chậm nhất vào ngày 19 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

- BHXH Việt Nam tổng hợp, duyệt, gửi báo cáo Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 22 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

b) Báo cáo năm

- BHXH huyện gửi báo cáo BHXH tỉnh chậm nhất vào ngày 17 tháng 12.

- BHXH tỉnh và đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam gửi báo cáo BHXH Việt Nam chậm nhất vào ngày 19 tháng 12.

- BHXH Việt Nam tổng hợp, duyệt, gửi báo cáo Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 22 tháng 12.

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo

a) Báo cáo quý: tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo (Quý I: từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 3 năm sau; Quý II: từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 6; Quý III: từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9).

b) Báo cáo năm: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 năm sau.

c) Báo cáo đột xuất được thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hoặc của BHXH Việt Nam. Nội dung, phương thức, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo đột xuất được quy định trong văn bản yêu cầu báo cáo đột xuất.

Trách nhiệm thi hành quy chế

Ngoài ra tại Điều 32 Quy chế này quy định trách nhiệm thi hành như sau:

1. Chánh Văn phòng BHXH Việt nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Văn phòng BHXH Việt Nam là đơn vị đầu mối giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.