Lập di chúc tại văn phòng công chứng thì mới có hiệu lực?

Ngày hỏi:27/01/2022

Lập di chúc tại văn phòng công chứng mới có hiệu lực? Thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc? Được thay đổi mấy lần bản di chúc?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Lập di chúc tại văn phòng công chứng mới có hiệu lực?

Căn cứ Điều 639 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc.

2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 636 của Bộ luật này.

Như vậy, không phải chỉ được lập di chúc tại VPCC mà người lặp di chúc có thể lập tại nhà ở của mình hoặc nơi khác đảm bảo cho việc lập này được diễn ra thuận lợi. 

Thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, bất kì thời điểm nào bạn cũng có thể sửa đổi, bổ sung di chúc của mình.

Được thay đổi mấy lần bản di chúc?

Tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2015, có quy định:

- Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

- Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

- Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì số lần được thay đổi di chúc là không giới hạn. Trường hợp người lập di chúc thay đổi việc lập di chúc thì di chúc trước đó sẽ bị hủy bỏ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin