Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho phó giám đốc trong công ty cổ phần hay không?

Ngày hỏi:26/01/2022

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho phó giám đốc trong công ty cổ phần không? Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thì ai là người đại diện theo pháp luật của công ty? Vì hiện tại Chủ tịch Hội đồng quản trị sắp ra nước ngoài và muốn ủy quyền cho Phó giám đốc thực hiện một số công việc ký hợp đồng với đối tác và công ty hiện tại chỉ duy nhất Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật, điều đó là đúng hay sai?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho phó giám đốc trong công ty cổ phần không?

Căn cứ Khoản 2,3 và 4 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

+ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

+ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và khi người đại diện theo pháp luật hoàn toàn được ủy quyền cho Phó giám đốc hoặc chức danh khác để họ thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo phạm vi được ủy quyền miễn là doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thì ai là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Do đó, nếu rơi vào trường hợp trên thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.