Đăng ký thường trú cho trẻ em cơ nhỡ tại chùa có được không?

Ngày hỏi:25/01/2022

Có thể đăng ký thường trú cho trẻ em cơ nhỡ tại chùa được không? Hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em cơ nhỡ như thế nào? Tôi tên Hùng tôi muốn hỏi là có một em bé cơ nhỡ được bỏ ở trước chùa và được chùa nhận nuôi, vậy có thể đăng ký thường trú cho bé ở chùa được không? Hồ sơ đăng ký như thế nào? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể đăng ký thường trú cho trẻ em cơ nhỡ tại chùa được không?

Căn cứ theo Khoản 14 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 giải thích cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.

Bên cạnh đó tại Khoản 4 Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:

Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

- Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

- Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

Như vậy theo quy định hiện hành thì trẻ em cơ nhỡ có thể được đăng ký thường trú tại chùa (cơ sở tôn giáo) nếu được người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý. Do đó, trong trường hợp này bạn có thể làm hồ sơ đăng ký cho bé.

Hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em cơ nhỡ

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại điểm d khoản 4 Điều 20 của Luật này bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng hay người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

Theo đó tại Điều 17 Luật này cũng quy định về nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo như sau:

- Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, nhà tu hành, chức sắc, chức việc, người khác hoạt động tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

- Nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Theo đó, để đăng ký thường trú của trẻ em cơ nhỡ thuộc đối tượng không nơi nương tựa được nuôi và sinh sống trong cơ sở tôn giáo cần chuẩn bị hồ sơ được quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.