Quy định về nguyên tắc, nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Ngày hỏi:22/01/2022

Nguyên tắc, nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định ra sao? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định tại Điều 17 Thông tư 10/2021/TT-BTP, (có hiệu lực từ 25/1/2022) 

- Nội dung kiểm tra bao gồm:

+ Kỹ năng tham gia tố tụng;

+ Kỹ năng tư vấn pháp luật;

+ Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác;

+ Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

+ Kỹ năng khác theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

- Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành.

+ Kiểm tra viết bao gồm hai bài kiểm tra:

Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ nhất là 180 phút.

Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ hai là 90 phút.

+ Kiểm tra thực hành:

Thí sinh trình bày, bảo vệ quan điểm về một vụ, việc tự chọn mà mình tham gia trong thời gian tập sự và trả lời câu hỏi của thành viên Ban Chấm thi thực hành có liên quan đến vụ, việc.

Nguyên tắc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Nguyên tắc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTP, (có hiệu lực từ 25/1/2022) cụ thể:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

- Nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, trung thực và hiệu quả.

Trân trọng. 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin