Luật sư phải từ chối hướng dẫn tập sự trong những trường hợp nào? Những trường hợp bị thay đổi Luật sư hướng dẫn?

Ngày hỏi:20/01/2022

Vui lòng cung cấp cho tôi những nội dung vướng mắc pháp luật sau: Những trường hợp bị thay đổi Luật sư hướng dẫn? Luật sư phải từ chối hướng dẫn tập sự trong những trường hợp nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Những trường hợp bị thay đổi Luật sư hướng dẫn?

Tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BTP (Có hiệu lực từ 25/01/2022) quy định về luật sư hướng dẫn tập sự, trong đó:

Luật sư hướng dẫn bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ các điều kiện hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 1 Điều này;

- Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn theo quy định của Thông tư này;

- Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Bị chết hoặc vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Khi thay đổi luật sư hướng dẫn thi tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự phân công luật sư khác trong tổ chức mình tiếp tục hướng dẫn người tập sự và gửi văn bản thông báo cho Đoàn Luật sư.

Luật sư phải từ chối hướng dẫn tập sự trong những trường hợp nào?

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BTP (Có hiệu lực từ 25/01/2022), có quy định về những trường hợp:

Luật sư phải từ chối hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc phát hiện người tập sự không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

Trong quá trình tập sự, luật sư hướng dẫn từ chối tiếp tục hướng dẫn tập sự khi người tập sự không còn đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này hoặc bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 33 của Thông tư này.

Khi từ chối hướng dẫn người tập sự, luật sư hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự phân công luật sư khác trong tổ chức mình hướng dẫn người tập sự trong trường hợp luật sư hướng dẫn không còn đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.