Mẫu biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào?

Ngày hỏi:20/01/2022

Cho tôi hỏi, mẫu biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Biên bản giữ người có quyết định truy tìm sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

Tại Mẫu 5 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Về việc(1) ……………..……………….bỏ trốn*

Hôm nay, vào hồi….. giờ…… ngày …..tháng …..năm …….tại(2) ……………………………………

Chúng tôi gồm:

1. …………………………………..; Cấp bậc/chức vụ:………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………..; Cấp bậc/chức vụ:………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, chức vụ, số CMND)

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản về việc (1) …………………………………….. bỏ trốn thi hành quyết định đưa vào(3) ………………………………………….đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………/……../………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………..; Nơi làm việc: ………………………………………..

Đã có Quyết định đưa vào(3) …………………………………………………………………………….

…………………………………………; thời hạn: ……………….. tháng.

Đã bỏ trốn hồi giờ... ngày.....tháng…. năm…… trong trường hợp …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi……… giờ….. ngày….. tháng…. năm….., được lập thành ….. bản, gồm ….. trang, có nội dung và giá trị như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

- Lưu:…….

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung sự việc “người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc” hoặc “học sinh” hoặc “trại viên” bỏ trốn.

(1) Ghi “người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng” hoặc “người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc” hoặc “học sinh” hoặc “trại viên”.

(2) Ghi địa điểm lập biên bản.

(3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Mẫu biên bản giữ người có quyết định truy tìm

Tại Mẫu 6 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản giữ người có quyết định truy tìm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Giữ người có quyết định truy tìm*

Hôm nay, vào hồi…… giờ …….ngày…… tháng…… năm…….., tại(1)……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):……………………………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

2. Ông (bà):……………………………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện chính quyền địa phương:

1. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

2. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

Có sự chứng kiến của:

1. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

2. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản giữ người có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………./………../……….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………../………./……….;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………..; Nơi làm việc: ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Đã có Quyết định truy tìm số:…………………………… ngày ………/….../……. của……………………….

…………………………………………………………………………………………………………..(2)

Sau khi kiểm tra lý lịch, căn cước người bị giữ và đối chiếu với quyết định truy tìm đã xác định đúng là người có lai lịch nêu trên bỏ trốn thi hành quyết định đưa vào …………………………………………… (3)

Tình trạng sức khỏe của người bỏ trốn khi bị giữ ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Tang vật, tài sản mang theo (nếu có):……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Thái độ chấp hành của người bỏ trốn khi bị giữ:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Biên bản được lập xong hồi ………….giờ…….. ngày…….. tháng……… năm…….., đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
 (, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ GIỮ
 (, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
 (, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung giữ người bỏ trốn có quyết định truy tìm, quy định tại Điều 10 Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi địa điểm lập biên bản.

(2) Ghi số văn bản, tên cơ quan ra quyết định truy tìm.

(3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin