Mẫu thông báo về việc học sinh, trại viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục thường xuyên chết như thế nào?

Ngày hỏi:20/01/2022

Cho tôi hỏi, mẫu thông báo về việc học sinh, trại viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục thường xuyên chết như thế nào? Thông báo về việc học sinh, trại viên ốm nặng điều trị tại bệnh viện được sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu thông báo về việc học sinh, trại viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục thường xuyên chết

Tại Mẫu 6 Phần III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy dịnh về mẫu thông báo về việc học sinh, trại viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục thường xuyên chết như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../TB-(3)…..

(4)……..., ngày.... tháng.... năm……

THÔNG BÁO

Về việc(5)…………………..…. chết*

Kính gửi:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

(2) …………………………………. thông báo về trường hợp(5) ………………………….. chết có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ….…../………/….…..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ……./……./……..;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Tiền án:………………………………………………..; Tiền sự: ………………………………………

Hành vi vi phạm pháp luật:………………………………………………………………………………

Đưa đi(6) ………………………………. ngày ……./…../…… theo Quyết định số …../QĐ-TA ngày ..…./…../….. của TAND ………………………………………………

Vào(6) ………………………ngày ……/……/…….; Thời hạn: …………….. tháng

Đã chết vào hồi……………… giờ…………. phút ngày….. tháng…. năm….. tại …………………

………………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………….thông báo để………………………………. biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: hồ sơ……..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN RA THÔNG BÁO
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền thông báo về việc học sinh, trại viên chết, quy định tại Điều 25 (nếu là học sinh), Điều 40 (nếu là trại viên) Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có thẩm quyền ra thông báo.

(2) Ghi tên của cơ quan ra thông báo.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

(6) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Mẫu thông báo về việc học sinh, trại viên ốm nặng điều trị tại bệnh viện

Theo Mẫu 7 Phần III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu thông báo về việc học sinh, trại viên ốm nặng điều trị tại bệnh viện như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../TB-(3)…..

(4)…….., ngày.... tháng.... năm……

THÔNG BÁO

Về việc (5) ……………………… điều trị tại bệnh viện*

Kính gửi: Ông (bà) ………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

(2) …………………………..thông báo về trường hợp (5) …………………………..có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………/……../………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ……/……./…….;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Hành vi vi phạm pháp luật: …………………………………………………………………………………

Đưa đi(6) ……………….ngày ……../……/……… theo Quyết định số ………/QĐ-TA ngày …./…../….. của TAND ………………………………………………………………………………………..

Vào(6) ……………………………….ngày ……./…../……; Thời hạn: …………… tháng

Do…………………………………………………………… được đưa đi điều trị tại bệnh viện từ ngày ……/……/………

(2) ………………………………thông báo để……………….. biết và phối hợp chăm sóc cho (5) ……………………………


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: hồ sơ…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN RA THÔNG BÁO
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này dược sử dụng để người có thẩm quyền thông báo về việc học sinh, trại viên bị ốm điều trị tại bệnh viện, quy định tại Điều 19 (nếu là học sinh), Điều 34 (nếu là trại viên) Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có thẩm quyền ra thông báo.

(2) Ghi tên của cơ quan ra thông báo.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

(6) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin