Mẫu quyết định về việc khen thưởng học sinh trường giáo dưỡng được quy định như nào?

Ngày hỏi:18/01/2022

Cho tôi hỏi, mẫu quyết định về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh trường giáo dưỡng được quy định như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu quyết định về việc khen thưởng học sinh trường giáo dưỡng

Căn cứ Mẫu quyết định số 8 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về Mẫu quyết định khen thưởng học sinh trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-(3)…..

(4)……….., ngày.... tháng.... năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng(5) ………………………….*

(6) ……………….……………..

Căn cứ Điều(11) .... Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Theo đề nghị của (7)………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng(5) ………………….có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………./………/….…..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …...../…….../…………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Hành vi vi phạm pháp luật: ……………………………………………………………………………..

Đưa đi (8) ……………………………………. ngày .…./..../….. theo Quyết định số ..../QĐ-TA ngày ....tháng....năm....của TAND …………………………………………….

Vào(8) …………………………………. ngày .... tháng.... năm....; Thời hạn:………… tháng

Hiện đang chấp hành tại: ………………………………………………………………………………..

Lý do khen thưởng: (9) ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức khen thưởng: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(10)…………………………………………. và (5) ……………………………………………………. có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Lưu:….., hồ sơ….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng học sinh, trại viên.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền ra quyết định khen thưởng

(2) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

(6) Ghi “HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG...” hoặc “GIÁM ĐỐC CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC...”.

(7) Ghi chức vụ, đơn vị của người đề nghị.

(8) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(9) Ghi rõ lý do khen thưởng.

(10) Ghi rõ tên, chức vụ của cá nhân chịu trách nhiệm thi hành.

(11) Nếu áp dụng cho trường giáo dưỡng ghi “23”, cơ sở giáo dục bắt buộc ghi “38”.

Mẫu quyết định về việc kỷ luật học sinh trường giáo dưỡng

Tại Mẫu quyết định số 9 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định kỷ luật học sinh trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-(3)…..

(4)……..., ngày.... tháng.... năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật(5) …………….. *

(6) ………………………………

Căn cứ Điều(11) .... Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cứ nội quy(7)…………………………………………………………………………………….;

Theo đề nghị của(8)………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật(5) ………………………..có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/….…..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …....../…….../…………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Hành vi vi phạm pháp luật: …………………………………………………………………………….

Đưa đi (7) ……………………………………………………..ngày ….tháng….. năm….. theo Quyết định số ……../QĐ-TA ngày ….tháng….. năm…… của TAND ……………………………………….

Vào(7) …………………………………………………………………….. ngày .... tháng……… năm ....; Thời hạn: ……… tháng.

Hiện đang chấp hành tại: ……………………………………………………………………………….

Lý do kỷ luật:(9) …………………………………………………………………………………………..

Hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(10)……………………………………………. và (5)……………………………….. có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thi hành);
- Lưu:….., hồ sơ ..….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật học sinh, trại viên.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền ra quyết định kỷ luật.

(2) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

(6) Ghi “HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG...” hoặc “GIÁM ĐỐC CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC...”.

(7) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(8) Ghi chức vụ, đơn vị của người đề nghị.

(9) Ghi rõ lý do kỷ luật.

(10) Ghi rõ tên, chức vụ của cá nhân chịu trách nhiệm thi hành.

(11) Nếu áp dụng cho trường giáo dưỡng ghi “23”, cơ sở giáo dục bắt buộc ghi “38”.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.