Được viết 2 màu mực khác nhau trong văn bản công chứng không?

Ngày hỏi:14/01/2022

Liên quan đến việc công chứng văn bản hợp đồng, giao dịch. Cho hỏi, theo quy định thì có được viết 2 màu mực khác nhau trong văn bản công chứng không? Mong sớm nhận hồi đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Được viết 2 màu mực khác nhau trong văn bản công chứng không?

Tại Điều 45 Luật Công chứng 2014, có quy định về chữ viết trong văn bản công chứng, như sau:

Điều 45. Chữ viết trong văn bản công chứng

1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì luật không có quy định trong văn bản công chứng phải ghi đồng nhất một màu mực. 

Lời chứng của công chứng viên

Tại Điều 46 Luật Công chứng 2014, có quy định về lời chứng của công chứng viên, như sau:

1. Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết mẫu lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin