Việc thực hiện, sửa đổi và hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể được quy định ra sao?

Ngày hỏi:13/01/2022

Quy định của pháp luật về thỏa ước lao động tập thể. Việc thực hiện, sửa đổi và hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể

Chào chuyên viên, cho mình hỏi: Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể được quy định như thế nào theo Bộ luật Lao động 2019? Cảm ơn!

Trả lời: Điều 78 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể, như sau:

Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể:

- Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải được các bên tôn trọng thực hiện.

- Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể.

- Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Cho mình hỏi một số vấn đề liên quan đến thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Cụ thể: Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp được quy định thế nào theo Bộ luật Lao động 2019?

Trả lời: Tại Điều 79 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, như sau:

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

- Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực.

- Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể.

- Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Cho mình hỏi vấn đề sau: Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được quy định như thế nào theo Bộ luật Lao động 2019? Mình cảm ơn!

Trả lời: Tại Điều 82 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, như sau:

- Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua thương lượng tập thể.

Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được thực hiện như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.