Sở Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong cơ sở mầm non có trách nhiệm như thế nào?

Ngày hỏi:11/01/2022

Cho tôi hỏi, Sở Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong cơ sở mầm non có trách nhiệm như thế nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong cơ sở mầm non

Căn cứ Điều 11 Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 15/02/2022) quy định về trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong cơ sở mầm non như sau:

- Hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường mầm non trực thuộc (nếu có) trong việc thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư này.

- Hằng năm, tổ chức tập huấn, hội thảo, tổng kết đánh giá về công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Báo cáo kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học theo quy định.

Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong cơ sở mầm non

Tại Điều 12 Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 15/02/2022) trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong cơ sở mầm non như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm cho công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non trong việc triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư này.

- Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện các quy định có liên quan đến công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

- Chủ trì hoặc phân công trách nhiệm đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

- Báo cáo kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin