Quy định về trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân

Ngày hỏi:10/01/2022

Cho hỏi các cơ quan, người có thẩm quyền thuộc hệ thống Tòa án nhân dân có trách nhiệm như thế nào trong quản lý, thực hiện công tác văn thư? Mong được anh/chị hướng đẫn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong quản lý, thực hiện công tác văn thư

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quy chế công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2022 có quy định về trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong quản lý, thực hiện công tác văn thư như sau:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư; ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư đối với hệ thống Tòa án nhân dân các cấp.

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư đối với cơ quan, đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác văn thư theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn thư.

- Chỉ đạo hoạt động sơ kết, tổng kết công tác văn thư của Tòa án nhân dân.

- Phân cấp cho các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về công tác văn thư theo quy định tại Quy chế này.

Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Quy chế này trách nhiệm của Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trong quản lý, thực hiện công tác văn thư như sau:

- Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan ban hành và hướng dẫn thực hiện chế độ, quy định về công tác văn thư.

- Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư đối với các đơn vị trực thuộc và Tòa án nhân dân các cấp.

- Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

- Đề xuất lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ văn thư.

- Triển khai thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác văn thư; triển khai công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực văn thư.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tổ chức, quản lý công tác văn thư của Tòa án nhân dân và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác văn thư tại Tòa án nhân dân tối cao.

- Đôn đốc các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thực hiện Quy chế, thống kê, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao khi có yêu cầu

Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Quy chế này trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong quản lý, thực hiện công tác văn thư như sau:

- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác văn thư tại đơn vị.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

- Phối hợp với Bộ phận Văn thư thuộc phòng Hành chính - Tư pháp thực hiện các quy định tại Quy chế này

Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Quy chế này trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong quản lý, thực hiện công tác văn thư như sau:

- Tổ chức thực hiện, quản lý công tác văn thư của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra, thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Quy chế này trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện trong quản lý, thực hiện công tác văn thư như sau:

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

Trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động

Căn cứ Khoản 6 Điều 7 Quy chế này trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong quản lý, thực hiện công tác văn thư như sau:

Trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác văn thư, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về công tác văn thư.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin