Các cơ quản lý nhà nước có quyền hạn gì trong quản lý, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Ngày hỏi:08/01/2022

Cho hỏi quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 41 Nghị định 121/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 12/02/2022) có quy định về quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này được quyền:

1. Tiếp cận tất cả các căn phòng trong Điểm kinh doanh.

2. Yêu cầu doanh nghiệp, các cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra.

3. Yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong Điểm kinh doanh trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có đủ cơ sở cho rằng doanh nghiệp đang vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh biết đến cùng xem xét, phối hợp kiểm tra, thanh tra xử lý theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.