Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thực hiện việc kiểm toán, công khai báo cáo tài chính như thế nào?

Ngày hỏi:08/01/2022

Cho hỏi theo quy định mới của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Việc kiểm toán, công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Kiểm toán, công khai báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Căn cứ Điều 38 Nghị định 121/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 12/02/2022) có quy định về kiểm toán, công khai báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng danh cho người nước ngoài như sau:

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được kiểm toán hàng năm.

- Sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Chế độ kế toán và báo cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Căn cứ Điều 37 Nghị định này có quy định về chế độ kế toán và báo cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

- Chế độ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thực hiện hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Trường hợp các khoản doanh thu, chi phí gắn với các hoạt động kinh doanh khác, doanh nghiệp thực hiện việc phân bổ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Chế độ báo cáo nghiệp vụ của các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Chế độ tài chính, thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Căn cứ Điều 36 Nghị định này có quy định về chế độ tài chính, thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

- Năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng năm tài chính theo công ty mẹ, năm tài chính phải là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết. Năm tài chính đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp phép đến ngày cuối cùng của năm tài chính đăng ký.

- Doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi đối với nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc mua các máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng và các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Các khoản ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thuế và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, phương thức thu thuế phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin