Đẩy mạnh thi đua, khen thưởng với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/01/2022

Xin được hỏi là việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026 được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động trong Cuộc vận động

Căn cứ quy định tại Tiểu mục 3 Mục II Điều 1 Quyết định 2214/QĐ-TTg năm 2021 quy định về việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2026 như sau:

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào trên các phương tiện truyền thông; tuyên dương cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào ở các cấp và toàn quốc.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của Đảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện phong trào.

2. Kinh phí thực hiện Cuộc vận động

Căn cứ quy định tại Mục IV Điều 1 Quyết định 2214/QĐ-TTg năm 2021 quy định về việc Kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2026 như sau:

Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo, được cân đối trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; các nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Nông thôn mới "