Tiêu chuẩn của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Ngày hỏi:06/01/2022

Cho hỏi theo quy định mới của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 19 Nghị định 121/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 12/02/2022) có quy định về người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

- Điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh:

+ Có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên;

+ Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

- Người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh có trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Điểm kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định này, quy định của pháp luật có liên quan và phải làm việc toàn bộ thời gian tại Điểm kinh doanh.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo đúng danh sách đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

- Trường hợp thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và gửi kèm tài liệu quy định tại khoản 10 Điều 21 Nghị định này để chứng minh người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Cục Thuế địa phương để theo dõi, quản lý;

+ Trường hợp phát hiện người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính có thông báo bằng văn bản, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản và gửi kèm tài liệu quy định tại khoản 10 Điều 21 Nghị định này cho Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý. Sau thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp không bố trí được người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh cho đến khi bố trí được người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.