Việc tổ chức thực hiện của Bộ Quốc phòng trong bảo tồn dân ca, dân vũ gắn với du lịch được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/01/2022

Việc tổ chức thực hiện của Bộ Quốc phòng trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện của Bộ Quốc phòng

Căn cứ Tiết 2.5 Tiểu mục 2 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về việc tổ chức thực hiện của Bộ Quốc phòng trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giao các Đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, du lịch; cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

2. Công tác thực hiện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên

Theo quy định tại Tiết 2.6 Tiểu mục 2 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các cấp và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam;

3. Công tác thực hiện của Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội thành viên

Căn cứ Tiết 2.7 Tiểu mục 2 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội thành viên trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

Đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội thành viên: Tăng cường hoạt động khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, phát hành và quảng bá các công trình văn học nghệ thuật nói chung và giá trị các công trình về dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số nói riêng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin