Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông bao gồm những gì?

Ngày hỏi:05/01/2022

Cho tôi hỏi, điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông bao gồm những gì? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông 

Căn cứ Điều 7 Thông tư 24/2021/TT-BTTTT (Có hiệu lực từ 15/02/2022) quy định về điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông như sau:

- Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành hiện hành (nếu có).

- Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông tại Điều 5 Thông tư này như sau:

- Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

- Ngoài các điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều này, việc thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hiện hành (nếu có).

Điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Tại Điều 6 Thông tư trên quy định về điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông như sau:

- Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

- Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ các điều kiện thành lập quy định tại Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

- Mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập, hợp nhất

+ Trường hợp sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng mức độ tự chủ tài chính thì đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính hiện có của các đơn vị;

+ Trường hợp sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ tài chính khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin