Đối tượng nào được phép chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Ngày hỏi:05/01/2022

Cho hỏi theo quy định mới về về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Đối tượng nào được phép chơi tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Căn cứ Điều 9 Nghị định 121/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 12/02/2022) đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

- Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam.

- Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành Thể lệ trò chơi và các quy định tại Nghị định này.

Đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Căn cứ Điều 11 Nghị định này có quy định về đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

- Các đối tượng được phép chơi quy định tại Điều 9 Nghị định này.

- Người quản lý, người lao động của doanh nghiệp được phép ra, vào Điểm kinh doanh để làm việc theo sự phân công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập và công bố danh sách cập nhật người quản lý, người lao động của doanh nghiệp được phép ra, vào để làm việc tại Điểm kinh doanh.

- Người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp được phép ra, vào Điểm kinh doanh để làm việc theo sự phân công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập và công bố danh sách cập nhật người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp được phép ra, vào để làm việc tại Điểm kinh doanh.

- Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi việc kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp theo quy định của luật pháp.

- Các cá nhân nêu tại khoản 2, 3 và 4 Điều này chỉ được vào Điểm kinh doanh để thực thi các nhiệm vụ liên quan theo phân công, nghiêm cấm vào Điểm kinh doanh để tham gia các trò chơi điện tử có thưởng dưới mọi hình thức.

- Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh. Sổ theo dõi được lập theo hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử. Sổ theo dõi phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 03 năm để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 9 Nghị định này phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

++ Mã số thẻ điện tử (nếu có);

++ Họ và tên;

++ Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;

++ Quốc tịch;

++ Ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử);

++ Thời gian ra, vào Điểm kinh doanh;

++ Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát người chơi theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

+ Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

++ Mã số thẻ điện tử (nếu có);

++ Họ và tên, ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử);

++ Vị trí, chức danh công việc được phân công tại Điểm kinh doanh;

++ Thời gian làm việc tại Điểm kinh doanh;

++ Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "