Chồng có được làm công tác kiểm toán nội bộ tại NHNN chi nhánh tỉnh khi có vợ là kế toán trưởng cùng đơn vị hay không?

Ngày hỏi:04/01/2022

Cho em hỏi, em đang làm kế toán trưởng lại một NHNN chi nhánh tỉnh, thì chồng em có được bổ nhiệm làm công tác kiểm toán nội bộ tại cùng đơn vị không? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về yêu cầu trong hoạt động kiểm toán nội bộ như sau:

- Không chịu sự can thiệp trong việc xác định phạm vi kiểm toán, thực hiện công việc và trao đổi kết quả kiểm toán cũng như không bị giới hạn trong việc tiếp cận thông tin, tài liệu kiểm toán.

- Kiểm soát viên ngân hàng, người làm công tác kiểm toán nội bộ khi thực hiện kiểm toán phải có thái độ khách quan, công bằng, không định kiến và tránh mọi xung đột về lợi ích với đơn vị được kiểm toán, thành thạo chuyên môn và thận trọng nghề nghiệp. Kiểm soát viên ngân hàng, người làm công tác kiểm toán nội bộ có quyền và nghĩa vụ báo cáo những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của mình trước và trong khi thực hiện kiểm toán tại đơn vị với người có thẩm quyền theo quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước.

- Không bố trí kiểm soát viên ngân hàng, người làm công tác kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán đối với:

+ Các hoạt động hoặc các đơn vị mà mình là người chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động hoặc quản lý trong vòng 03 (ba) năm gần nhất.

+ Các quy định, quy trình, thủ tục mà mình là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng quy định, quy trình, thủ tục đó.

+ Đơn vị mà mình có người thân là Thủ trưởng, kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng kế toán), Trưởng phòng/Bộ phận kiểm soát nội bộ, người làm công tác kiểm soát nội bộ chuyên trách của đơn vị đó.

Như vậy, do bạn đang là kế toán trưởng của NHNN chi nhánh tỉnh vì vậy nên chồng của bạn sẽ không được bổ nhiệm làm công tác kiểm toán nội bộ tại cùng một đơn vị của bạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin