Mẫu báo cáo kết quả thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn và đề xuất hình thức xử lý sau thu hồi như nào?

Ngày hỏi:31/12/2021

Cho tôi hỏi, mẫu báo cáo kết quả thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn và đề xuất hình thức xử lý sau thu hồi như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu báo cáo kết quả thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn và đề xuất hình thức xử lý sau thu hồi

Căn cứ theo Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT (Có hiệu lực từ 02/02/2022) quy định về mẫu báo cáo kết quả thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn và đề xuất hình thức xử lý sau thu hồi như sau:

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ….
V/v báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

……, ngày…tháng….năm….

Kính gửi: …….(Tên cơ quan/đơn vị nhận báo cáo)....

Tổ chức, cá nhân………………. báo cáo về việc thu hồi sản phẩm như sau:

1. Thông tin về sản phẩm thu hồi:

- Tên sản phẩm:

- Quy cách bao gói: (khối lượng hoặc thể tích thực)

- Số lô:

- Ngày sản xuất và/hoặc hạn dùng:

- Lý do thu hồi:

2. Thông tin về số lượng sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm:

- Số lượng sản phẩm đã sản xuất (hoặc nhập khẩu):

- Số lượng đã tiêu thụ:

- Số lượng sản phẩm đã thu hồi:

- Số lượng sản phẩm chưa thu hồi được:

3. Danh sách tên, địa chỉ các địa điểm tập kết sản phẩm bị thu hồi:

4. Hình thức xử lý sau thu hồi:


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…..

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu quyết định thu hồi thực phẩm không an toàn

Mẫu quyết định thu hồi thực phẩm không an toàn được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư trên như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…

..... , ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ ... (Luật và Nghị định liên quan)...(*);

Căn cứ Thông tư số /2021/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2021 về truy xuất nguồn gốc và thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Xét đề nghị của ………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi ...(tên sản phẩm, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng)... của ... (tên tổ chức, cá nhân có sản phẩm bị thu hồi), địa chỉ ...

Điều 2. Thời gian thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày ... tháng ... năm ... đến ... ngày ... tháng ... năm ...

Điều 3. ...(tên tổ chức, cá nhân)... chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi kết thúc việc thu hồi ...(tên tổ chức, cá nhân)... có hách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm về kết quả thu hồi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

...(tên tổ chức, cá nhân)... liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần thông báo;
- Lưu:....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.