Phần mềm thương mại là gì? Quản lý dự án ứng dụng CNTT phù hợp với tính chất và nguồn vốn sử dụng dự án ứng dụng CNTT

Ngày hỏi:31/12/2021

Phần mềm thương mại được quy định ra sao? Quản lý dự án ứng dụng CNTT phù hợp với tính chất và nguồn vốn sử dụng dự án ứng dụng CNTT được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Phần mềm thương mại là gì?

Khái niệm về phần mềm thương mại được quy định tại Khoản 14 Điều 3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP:

Phần mềm thương mại là phần mềm sẵn có; đã được công khai về giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc thông qua phương tiện khác được nhiều người tiếp cận.

Quản lý dự án ứng dụng CNTT phù hợp với tính chất và nguồn vốn sử dụng dự án ứng dụng CNTT 

Quản lý dự án ứng dụng CNTT phù hợp với tính chất và nguồn vốn sử dụng dự án ứng dụng CNTT được quy định tại Điều 6 Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 53 Nghị định 40/2020/NĐ-CP

- Đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định về quản lý chi phí, quản lý chất lượng tại Mục 2 Chương này.

- Trường hợp dự án có sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường, nếu cần thiết, chủ đầu tư xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân nói trên chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có). Sau khi thử nghiệm thành công, xác định được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Trường hợp dự án trong lĩnh vực khác có hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin, việc quản lý chi phí, quản lý chất lượng hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin đó thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin