Phân loại nhà và các khoang cháy theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu

Ngày hỏi:25/12/2021

Nhà và các khoang cháy được phân loại như thế nào theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, bao gồm bao nhiêu cấp? Tôi có thắc mắc về vấn đề như trên khi nghiên cứu các quy định của pháp luật về an toàn cháy cho nhà và công trình. Mong sớm được ảnh chị giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Nhà và các khoang cháy phân theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu

Căn cứ Tiết 2.6.3 Tiểu mục 2.6 Mục 2 QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD có quy định về phân loại nhà và các khoang cháy theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu như sau:

Theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, nhà và các khoang cháy được phân thành 4 cấp S0, S1, S2, S3 như trong Bảng 5 gọi là cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.

Không quy định về tính nguy hiểm cháy đối với cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp trong kết cấu bao che của nhà trừ những trường hợp được nói riêng.

Bảng 5 - Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn

Các bộ phận chịu lực dạng thanh (cột, xà, giàn, và tương tự)

Tường ngoài từ phía ngoài

Tường, vách ngăn, sàn giữa các tầng và mái không có tầng áp mái

Tường của buồng thang bộ; bộ phận ngăn cháy

Bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

S0

K0

K0

K0

K0

K0

S1

K1

K2

K1

K0

K0

S2

K3

K3

K2

K1

K1

S3

Không quy định

K1

K3

 

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề phân loại nhà và các khoang cháy theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu theo QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD. Để tìm hiểu các vấn đề khác liên quan bạn có thể tham khảo các quy định khác của Thông tư này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin