Nội dung xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát theo định hướng xây dựng pháp luật QH khóa XV?

Ngày hỏi:21/12/2021

Nội dung về xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát theo định hướng xây dựng pháp luật QH khóa XV được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 1 Chương II Kế hoạch thực hiện kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV (Ban hành kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) quy định nội dung về tổ chức xây dựng các báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát như sau:

- Báo cáo Chính phủ

+ Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ.

+ Nội dung thực hiện: Kết quả nghiên cứu, rà soát cần phục vụ cho công tác lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, gửi đến Văn phòng Chính phủ, đồng thời gửi đến Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

+ Thời gian thực hiện: Tiến độ cụ thể đối với từng nhiệm vụ xin xem tại Phần B và Phần C Phụ lục kèm theo.

- Tổng hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ.

+ Nội dung thực hiện: Tổng hợp kết quả nghiên cứu, rà soát, đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Thời gian thực hiện:

Đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, báo cáo kết quả chậm nhất là ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát trong năm 2022, 2023, 2024 và 2025, báo cáo kết quả chậm nhất là ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.