Quy định về báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:17/12/2021

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? Mong nhận được giải đáp thắc mắc từ các bạn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 18 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021, cụ thể: 

- Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo (định kỳ, đột xuất) với Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra về tình hình, kết quả công việc được phân công và những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo. Trường hợp phát hiện những vấn đề cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp, kịp thời đối với kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo bằng văn bản gửi Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra trình Người ký quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản (định kỳ, đột xuất) gửi Chánh Thanh tra, Người ký quyết định thanh tra về tình hình, kết quả thanh tra theo tiến độ thực hiện. Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của báo cáo định kỳ, đột xuất của Đoàn thanh tra. Chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất:

+ Báo cáo định kỳ: 01 lần/tuần, trước 9h00 ngày thứ 6 hằng tuần, Đoàn thanh tra gửi báo cáo bằng văn bản gửi Chánh Thanh tra (qua hộp thư công vụ sav.gov.vn của Trưởng đoàn thanh tra).

+ Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của Chánh Thanh tra, Người ký quyết định thanh tra, Tổng KTNN.

- Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình Tổng KTNN, Phó Tổng KTNN phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề khó khăn trong quá trình thanh tra.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin