Quy định về lập biên bản làm việc khi thanh tra của kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:17/12/2021

Lập biên bản làm việc khi thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? Liên quan đến quy định về hoạt động thanh tra của kiểm toán nhà nước. Mong nhận được thắc mắc nêu trên.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Lập biên bản làm việc khi thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 17 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021, cụ thể: 

- Biên bản làm việc được lập để ghi chép nội dung, ghi kết quả làm việc với đối tượng thanh tra, bộ phận hoặc người được đối tượng thanh tra giao nhiệm vụ làm việc với Đoàn thanh tra và đối tượng liên quan (nếu có).

- Tổ chức hoặc cá nhân làm việc với Đoàn, Tổ thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm ký Biên bản làm việc; trường hợp chưa thống nhất với nội dung biên bản làm việc thì được quyền yêu cầu ghi nội dung chưa thống nhất vào biên bản làm việc, nhưng phải nêu rõ lý do hoặc có văn bản giải trình kèm theo.

Quyết định cũng có quy định về việc xử lý sai phạm được phát hiện khi tiến hành thanh tra của kiểm toán nhà nước như sau:

Khi tiến hành thanh tra, nếu phát hiện có sai phạm đến mức phải xử lý ngay hoặc sai phạm nghiêm trọng thì Đoàn thanh tra phải lập biên bản về việc sai phạm để làm cơ sở cho việc xử lý. Đồng thời phải kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi Chánh Thanh tra; Chánh Thanh tra trình Người ký quyết định thanh tra, Tổng KTNN xem xét, quyết định. Việc xử lý sai phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin