Giám đốc ngân hàng có được sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của ngân hàng hay không?

Ngày hỏi:02/12/2021

Tôi hiện đang làm giám đốc của một ngân hàng cổ phần. Bạn tôi cũng là cổ đông của ngân hàng, đang sở hữu 3% cổ phần ưu đãi cổ tức, hiện đang muốn bán số cổ phần này. Vậy tôi có đủ điều kiện để mua hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 52 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về việc sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức trong ngân hàng như sau:

3. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và chỉ được trả khi tổ chức tín dụng có lãi. Trường hợp tổ chức tín dụng kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để chia cổ tức cố định thì cổ tức cố định trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức được cộng dồn vào các năm tiếp theo. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức tối đa bằng 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý, người điều hành khác của tổ chức tín dụng không được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do tổ chức tín dụng đó phát hành. Người được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Như vậy, do anh đang là giám đốc của ngân hàng nên theo quy định ở trên thì anh sẽ không được sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức. Vậy anh không được nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức mà bạn anh đang bán.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin