Chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ có các nội dung gì?

Ngày hỏi:30/11/2021

Theo quy định mới của pháp luật về chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương. Cho hỏi trong chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ của Chính phủ có các nội dung gì? Mẫu chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các nội dung của chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ của Chính phủ

Căn cứ Điều 12 Thông tư 99/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2022) chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ của Chính phủ có các nội dung như sau:

- Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin phản ánh nghiệp vụ vay, trả nợ nước ngoài phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 16 của Luật Kế toán 2015.

- Chứng từ kế toán đối với vay, trả nợ nước ngoài cần có đầy đủ thông tin để hạch toán theo tài khoản kế toán và mã hạch toán chi tiết có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế. Trường hợp cần thiết, căn cứ vào các chứng từ, hồ sơ vay, trả nợ, kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán đảm bảo đầy đủ các thông tin để thực hiện hạch toán theo quy định.

Quy định về mẫu chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ

Căn cứ Điều 13 Thông tư 99/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2022) có quy định về mẫu chứng từ kế toán các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ như sau:

- Thông tư này quy định một số mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, kế toán phải thực hiện đúng mẫu và nội dung ghi chép trên chứng từ. Kế toán được phép lập chứng từ kế toán trên máy vi tính nhưng phải đảm bảo đúng mẫu và đúng nội dung ghi chép trên chứng từ theo quy định.

- Đối với một số nghiệp vụ vay, trả nợ không có quy định cụ thể về mẫu chứng từ tương ứng, kế toán được lập chứng từ ghi sổ theo quy định tại Thông tư này căn cứ trên các hồ sơ, tài liệu vay, trả nợ nước ngoài để thực hiện hạch toán theo quy định.

- Cục trưởng Cục QLN và TCĐN quy định thống nhất một số mẫu biểu chứng từ để bộ phận nghiệp vụ có liên quan lập theo mẫu và chuyển cho kế toán để hạch toán đối với trường hợp cần thống nhất mẫu biểu và chỉ tiêu nhằm cung cấp số liệu giữa các bộ phận nghiệp vụ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin