Sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp tư thục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/11/2021

Theo điều lệ trường trung cấp thì việc sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp tư thục được quy định thế nào? Quản lý và sử dụng tài sản đối với trường trung cấp công lập ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp tư thục

Căn cứ Điều 45 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH việc sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp tư thục bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi thường xuyên, bao gồm:

+ Chi cho các hoạt động đào tạo;

+ Chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của trương kể cả chi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trích khấu hao tài sản cố định, chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật.

- Chi không thường xuyên, bao gồm:

+ Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án theo quy định;

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

+ Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

+ Chi cho các hoạt động liên doanh, liên kết;

+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng tài sản của trường trung cấp công lập

Cũng căn cứ Điều 46 Thông tư này việc quản lý và sử dụng tài sản của trường trung cấp công lập được quy định như sau:

- Nguồn hình thành tài sản công bao gồm:

+ Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật;

+ Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Trường trung cấp công lập thực hiện việc quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

- Trường trung cấp công lập có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công, xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

- Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.

- Hằng năm, trường trung cấp phải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. Chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.