Chủ tịch HĐTV của DNNN kiêm giám đốc công ty khác có được hay không?

Ngày hỏi:25/11/2021

Tôi được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng thành viên của một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Vậy tôi có được kiêm nhiệm làm giám đốc của một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước như sau:

Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty và doanh nghiệp khác.

Như vậy, theo quy định trên Luật không cho phép chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước kiêm nhiệm chức vụ giám đốc công ty khác. Luật không quy định cụ thể công ty khác trong trường hợp này là loại hình công ty nào.

Vì vậy trong trường hợp của bạn, khi đã được bổ nhiềm làm chủ tịch hội đồng thành viên bạn không được kiêm nhiệm thêm chức vụ giám đốc công ty khác.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên;

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;

- Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;

- Tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên;

- Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của công ty, kết quả quản lý, điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

- Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin