Trường trung cấp có quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự hay không?

Ngày hỏi:20/11/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật về điều lệ trường trung cấp. Cho hỏi quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự của trường trung cấp được pháp luật cho phép như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 15/12/2021) có quy định về quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự của trường trung cấp như sau:

- Trường trung cấp công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương và phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp;

- Trường trung cấp tư thục thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo;

- Trường trung cấp xây dựng, ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc trường;

- Trường trung cấp ban hành quy chế dân chủ; ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.