Thành viên Hội đồng tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế có quyền và trách nhiệm như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2021

Liên quan đến vấn đề tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế cho hỏi thành viên Hội đồng tham vấn có quyền và trách nhiệm như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế được quy định như sau:

- Được cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tham vấn của Hội đồng.

- Có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, báo cáo Thủ trưởng đơn vị để có ý kiến phát biểu tại hội nghị tham vấn. Ý kiến phải khách quan, cụ thể, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế nội dung đề nghị tham vấn.

- Tham gia đầy đủ các hội nghị tham vấn khi được triệu tập. Trường hợp không thể tham dự như thời gian trong giấy mời:

+ Nếu thành viên là đại diện do đơn vị cử thì thành viên đó có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng đơn vị mình để kịp thời thông báo và gửi văn bản ý kiến theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quy chế này.

+ Nếu thành viên là cá nhân, chuyên gia độc lập thì thành viên đó có trách nhiệm thông báo đến Chủ tịch Hội đồng hoặc đơn vị chủ trì tổ chức tham vấn biết và gửi ý kiến bằng văn bản đến đơn vị chủ trì tổ chức tham vấn (ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tổ chức hội nghị tham vấn).

- Biểu quyết về phương án giải quyết khiếu nại tại hội nghị tham vấn.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin