Các đơn vị tham gia tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế có quyền và trách nhiệm như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2021

Liên quan đến vấn đề tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế cho hỏi các đơn vị tham gia tham vấn có quyền và trách nhiệm như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 9 Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 quyền và trách nhiệm của các đơn vị tham gia tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế được quy định như sau:

- Được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại về nội dung tham vấn khi có yêu cầu.

- Đơn vị tham gia tham vấn thuộc cơ quan thuế có trách nhiệm cử người có đủ tiêu chuẩn như quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này tham gia Hội đồng tham vấn.

- Trường hợp thành viên Hội đồng tham vấn do đơn vị cử không thể tham dự Hội nghị tham vấn thì đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Chủ tịch hội đồng hoặc đơn vị chủ trì tổ chức tham vấn biết và gửi văn bản ý kiến của đơn vị đến đơn vị chủ trì tổ chức tham vấn (ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tổ chức hội nghị tham vấn).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin