Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Ngày hỏi:27/10/2021

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Xin cảm ơn nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Mẫu TP-LS-05 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...............................

Tôi tên là: ...................................................... Giới tính: ................. Ngày sinh: …/…/……

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

  1. 1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Số điện thoại: .................................. Fax: .................... Email: ..........................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: .....................................................................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thẻ luật sư số ........ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..............................

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ......................................................................

  1. 2. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: ...............................................

..............................................................................................................................................

Số điện thoại: ...............................Fax: ......................Email: ...............................................

Website: ...............................................................................................................................

  1. 3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Luật sư.

Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Luật sư đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin