Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh

Ngày hỏi:27/10/2021

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Mẫu TP-LS-03 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH/CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...............................

Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:

Stt

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa)

Giới tính

Ngày sinh

Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp)

Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố)

Số điện thoại

Đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh/công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:

  1. 1. Tên gọi dự kiến của công ty luật (tên gọi đầy đủ của công ty luật ghi bằng chữ in hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên công ty ghi theo thứ tự ưu tiên): .......................................................

Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................

  1. 2. Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................

Số điện thoại:............................Fax:.............................Email:............................................

Website: ..............................................................................................................................

  1. 3. Người đại diện theo pháp luật (Trong trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì ghi đầy đủ thông tin như người đại diện thứ nhất):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................

Giới tính: .......................................................Ngày sinh: …/…/……....................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: ......................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................

Thẻ luật sư số ......... do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..........

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ....................................................................

  1. 4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:

Chữ ký mẫu thứ nhất

Họ và tên:....................................................

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: ................................................

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Chữ ký của các luật sư thành viên
(ký và ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin