Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư (mới nhất)

Ngày hỏi:29/10/2021

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Mẫu TP-LS-02 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ/CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).............................

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Giới tính: ...........................................................Ngày sinh: …/…/…….................................

Thẻ luật sư số: ........................................................... Cấp ngày: …/…/…….......................

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): .....................................................................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Email: .....................................................

Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nội dung sau đây:

  1. 1. Tên gọi dự kiến của văn phòng luật sư/công ty luật (tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư/công ty luật ghi bằng chữ in hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên):

Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................

  1. 2. Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................

Số điện thoại:............................Fax:.............................Email:............................................

Website: .............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ..........................................................................................

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................................

Giới tính: ....................................................... Ngày sinh: …/…/........................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................

Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ..........................................................................................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................................

Thẻ luật sư số ................. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..........

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................

  1. 4. Lĩnh vực hành nghề:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng văn phòng luật sư/Giám đốc công ty:

Chữ ký mẫu thứ nhất

Họ và tên:.......................

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên:.......................

Tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.